Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W

Dodał : GS Data: 2013-02-01 07:54:21 (czytane: 3621)

Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Czarnocin” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowił 100% dofinansowania w kwocie 59 526 zł

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Działanie projektu polegało na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych w szkołach tj. Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie. Działania w ramach projektu objęły 97 uczniów ( w tym 48 dziewczynki) i realizowany był w okresie od 1 września 2011 r do 31 stycznia 2013r.

Zadania projektu:

Doposażenie bazy dydaktycznej- zakupiono pomoce dydaktyczne dla kl I-III objętych programem indywidualizacji w roku szkolnym 2011/12 .Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce edukacyjne adekwatne do rozpoznanych potrzeb i związane z prowadzonymi zajęciami. Pozwoliło to na bezstresowe utrwalanie znanych treści i jednoczesne poznawanie nowych. Wykorzystane w pracy ćwiczenia pozwoliły na wczesne rozpoznanie trudności w zakresie spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, dostrzegania różnic i podobieństw, pamięci i uwagi. Różnorodność form ćwiczeń oraz ich zabawowy charakter uatrakcyjniały proces uczenia się. Dawały możliwość pracy we własnym tempie i kontrolowanie jej efektów na tle grupy. Ułatwiały koncentrację uwagi dziecka, rozbudzały zainteresowania ucznia wprowadzonymi treściami.


Zajęcia dydaktyczne odbywały się w 16 grupach po 8 grup w każdej szkole.

Były to zajęcia:

  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 5 grup 4-7 osobowe

  • dla dzieci z zdobywaniu umiejętności matematycznych 5 grup 4 -7 osobowe

  • dla dzieci w rozwijaniu zainteresowań matematyczno-przyrodniczych 4 grupy 5-8 osobowe

  • dla dzieci z wadami postawy 2 grupy 4-8 osobowe

Na początku wdrażania programu zespół nauczycieli realizujących projekt rozpoznał potrzeby, opracował plan działania i dokonał realizacji i monitorowania programu.

W każdej grupie przeprowadzono 60 godzin zajęć. W przeważającej części zajęcia opierały się na aktywności uczniów z wykorzystaniem różnych form i metod pracy. Oprócz 960 godzin zrealizowanych z projektu zachodziła potrzeba zrealizowania dodatkowych godzin nieodpłatnie z art.42 ust.2 pkt.2 Ustawy Karta Nauczyciela w ilości 157godzin dla 16 grup.

Ewaluacja działań w zakresie realizowanego programu przebiegała w kilku etapach:

  1. Diagnoza wstępna- określenie trudności ucznia w zakresie czytania, pisania, liczenia.

Trudności te zostały określone na podstawie:analizy wyników ucznia z poprzedniej klasy,analizy zeszytów ucznia, testów sprawdzających, wypowiedzi ucznia, wyników obserwacji ucznia w czasie pracy. Każdy nauczyciel zapoznał się z opiniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-pedagogicznej badanych dzieci.

  1. Stały monitoring- pomiar osiągnięć ucznia na bieżąco

  2. Diagnoza okresowa- określenie stopnia opanowania czytania, pisania, umiejętności matematyczno-przyrodniczych.

Narzędziami ewaluacji były ankiety nauczycieli, ankiety uczniów, ankiety rodziców, testy sprawdzające, karty pracy uczniów, bezpośrednia obserwacja ucznia. Analiza tych materiałów pozwoliła na porównanie założonych celów z faktycznym stanem wiedzy i umiejętności uczniów.

Uczniowie uczestniczący w wyżej wymienionych zajęciach w zdecydowanej większości poprawili swoje wyniki w nauce, o czym świadczą przeprowadzone testy sprawdzające z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Pozytywnym efektem pracy jest wzrost aktywności, wiara we własne możliwości i umiejętności, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność współpracy w grupie.

Stosowanie przez nauczycieli wzmocnień pozytywnych, pochwał motywowały uczniów do wytrwałej pracy .

Zajęcia w rozwijaniu zainteresowań matematyczno-przyrodniczych sprawiły, że dzieci przekonały się o ważności i celowości pracy zespołowej jak również umocniły wiarę we własne siły. Ugruntowały i rozszerzyły ich wiedzę poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, jak też zadania praktyczne. Efekty dodatkowych zajęć sprawiły, że dzieci te wyróżniają się wiedzą na tle klasy, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w sprawdzianach kompetencji uczniów klasy II i III.

Realizując treści programowe uwzględniono potrzeby uczniów, zapewniono im poczucie bezpieczeństwa i pełną opiekę wychowawczą. Dzięki pracy dzieci i nauczycieli prowadzących zajęcia należy stwierdzić, że zrealizowany projekt był trafionym przedsięwzięciem, który już dziś zaowocował lepszymi wynikami w nauce a w przyszłości przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom, jak i ich rodzicom

Projekt w części merytorycznej został przygotowany przez Elżbietę Bielecką i Jana Fortunę

Koordynator projektu: Józefa Durbacz

Kalendarz

ue_stopka.jpg