Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacja dot. dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” oraz możliwości składania wniosków dotyczących dopłaty do materiału siewnego od dnia 15 stycznia 2013 r.

Dodał : GS Data: 2013-01-11 11:32:37 (czytane: 1157)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Agencja Rynku Rolnego, od dziesięciu lat, skutecznie realizuje w Polsce program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”


W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku Rolnego rozstrzygnęła przetarg na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych. Przetarg został ogłoszony przez ARR w listopadzie 2012 roku
i dotyczył dostawy artykułów spożywczych o łącznej wartości ok. 75,4 mln Euro tj.:
ok. 309,5 mln PLN. Do ARR wpłynęły 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty złożone przez przedsiębiorców z innych krajów UE. Z przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty przetargowe ARR podpisze umowy na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsiębiorców,
w tym 2 z innych krajów członkowskich UE)..

Łącznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych trafi
ok. 100 tysięcy ton artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, w tym: artykuły zbożowe, mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, cukier i olej rzepakowy.
W bieżącym roku dostawy żywności będą realizowane do ponad 140 magazynów
4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, PCK). Żywność trafi do osób uprawnionych w całym kraju na pośrednictwem ok. 7 500 lokalnych organizacji charytatywnych i pożytku publicznego.

Program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD) jest realizowany w Unii Europejskiej od roku 1987.
Polska przystąpiła do Programu od 2004 roku. W ostatnich latach, Komisja Europejska przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie.
W programie uczestniczy obecnie 19 państw. Polska jest trzecim państwem po Włoszech i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu przeznaczonego na program. Wartość programu w Polsce w poszczególnych latach wynosiła
w 2011 roku
– 75,4 mln Euro, w 2012 roku – 75,3 mln Euro
, w 2013 roku – 76,9 mln Euro.

Od 2012 roku program nie jest już ściśle powiązany z rozdysponowaniem nadwyżek towarów z zapasów interwencyjnych. Środki finansowe przeznaczane na realizację programu mogą być wykorzystane na zakup produktów żywnościowych na rynku. Obecnie głównym celem programu jest zapewnienie zbilansowanej diety osobom potrzebującym (artykuły z różnych grup towarowych). Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady, wybór produktów do dystrybucji, powinien uwzględniać wartość odżywczą i możliwości dystrybucyjne organizacji.

Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” są osoby, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w artykule
7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl

 • w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym: tel. 22/ 661-72-72

 • w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190

   


  Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie:

  od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.

  można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy
  de minimis w rolnictwie
  , dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych
  i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie:
  od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

   Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

  UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

  Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

  Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.

 • w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18,
  tel. 41/3433190 wew. 24 i 26

 • na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl

 •  

Kalendarz

ue_stopka.jpg